REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Sklep Strażacki”

Właścicielem sklepu internetowego pod nazwą Sklep Strażacki (zwany dalej „Sklepem”) jest DMservice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Łomnicy; 57-521 Stara Łomnica, ul. Stara Łomnica 35, NIP: 881-150-05-74, REGON: 520224560, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000927800

Dodatkowe dane kontaktowe:

Nr tel. +48.22 299 46 06
Adres e-mail: sklep@sklepstrazacki.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictem platformy e-commerce sklepstrazacki.pl .
 2. Realizacja zamówień składanych w Sklepie jest ograniczona terytorialnie tylko do Rzeczpospolitej Polskiej, co oznacza iż Sklep nie realizuje zamówień wymagających dostarczenia poza wskazany obszar.
 3. Zamówienia w sklepie mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zwane w treści regulaminu Klientami.
 4. Sklep realizuje dostawy towarów zamówionych przez Klientów za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
   • komputer PC;
   • szerokopasmowe łącze internetowe;
   • aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);
   • zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
   • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
   • aktywne konto e-mail
  • albo telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu.
 6. Użyte w regulaminie niżej wymienione sformułowania mają następujące znaczenie :

  Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz przekazane do wysyłki. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem).

  • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
  • Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient podaje logując się na Konto Klienta w Sklepie, dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.
  • Klient – (i) osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także (ii) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży
  • Konto Klienta – oznacza konto w Sklepie utworzone na dane (imię, nazwisko i adres e-mail) Klienta.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  • Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
  • Koszty dostarczenia Towaru – koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.
  • Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.
  • Program Punktów Lojalnościowych – program lojalnościowy WOLF FIRE, przeznaczony dla stałych Klientów Sklepu Internetowego.
  • Sklep Internetowy – Sklep Internetowy WOLF FIRE
  • Sprzedawca – Sklep Strażcki (zwany dalej „Sklepem”) jest DMservice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Łomnicy; 57-521 Stara Łomnica, ul. Stara Łomnica 35, NIP: 881-150-05-74, REGON: 520224560, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000927800
  • Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.
   WOLF FIRE – znak towarowy, pod którym prowadzone są Salony i Sklep Internetowy, stanowiący własność Sprzedawcy.
   Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu nie związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą ani zawodową.
   Jednostka ochrony przeciwpożarowej – jednostka, o której mowa w art.15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz.1380 z późn. zmianami); tj.
   1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
   2. jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;
   3. zakładowa straż pożarna;
   4. zakładowa służba ratownicza;
   5. terenowa służba ratownicza;
   6. ochotnicza straż pożarna;
   7. związek ochotniczych straży pożarnych;
   8. inne jednostki ratownicze.

§ 2 REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym.
 2. Wraz z rejestracją w Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Towary w Sklepie Internetowym, dostęp do historii zakupów, potwierdzeń dokonanych zakupów, informacji o punktach lojalnościowych, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.
 3. Dostęp do Konta Klienta wymaga podania Hasła, które ustala Klient w trakcie zakładania Konta Klienta.

§ 3 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci:
  • posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
  • nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Towarów, prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru lub Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór przycisku „przejdź do realizacji zamówienia”, wypełnienie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, wybór sposobu dostawy lub opcji odbioru w Salonie oraz wybór sposobu płatności i jej uiszczenie (w razie wyboru opcji zapłaty Przelewy 24).
 4. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta, mailowo informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu, dostępności zamówionego Towaru, potwierdzeniu cen i kosztów oraz terminu dostawy. W odpowiedzi Klient potwierdza złożone zamówienie (i przechodzi do płatności, jeżeli nie została dotychczas dokonana) lub też anuluje złożone zamówienie.
 5. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, są przesyłane Klientowi Konsumentowi, na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, we wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia, o której mowa powyżej.
 6. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni Robocze.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 8. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT. Zgodnie z zasadami prawnymi obowiązującymi od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli Klient kupuje jako podatnik, nie przekracza kwoty 450 zł brutto i chce otrzymać fakturę VAT musi podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej, tzn. w momencie składania zamówienia.

§ 4 CENA TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów w Sklepie podane są w złotych polskich ( PLN).
 2. Podane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto, uwzględniającymi podstawową stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 23%.
 3. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym nie mają zastosowania do sprzedaży realizowanej w Salonach. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym nie obejmuje Kosztu dostarczenia Towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku realizacji zamówień w kraju oraz zamówień zagranicznych do ceny Towaru doliczany jest Koszt dostarczenia Towaru. Wysokość Kosztu dostarczenia Towaru wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje umieszczone w Sklepie Internetowym WOL FIRE nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że WOL FIRE może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo nie realizowania zamówień, które budzi uzasadnioną wątpliwość do prawdziwości danych wskazanych w zamówieniu. Zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji także w przypadku podania przez Klienta w formularzu zamówienia niewłaściwych bądź niekompletnych danych.
 2. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji wraz z informacją co do dostępności zamawianego towaru w Sklepie oraz terminu jego dostawy, o której mowa w § 3 Regulaminu.
 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest o tym fakcie informowany i, według swojego wyboru: wyraża zgodę na częściową realizację zamówienia, wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, albo może z zamówienia zrezygnować
 4. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:
  • płatność przelewem – płatności należy dokonać w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany przez Sklep Internetowy, w tytule wpisując numer zamówienia oraz imię i nazwisko lub nazwę Klienta;
  • płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl. - serwis umożliwia realizację płatności za pomocą szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, Klient automatycznie zostaje przekierowany do systemu Przelewy24.pl.
  • płatność gotówką (za pobraniem) lub u kuriera, z zastrzeżeniem, że ten wariant płatności nie jest dostępny dla produktów na zamówienie indywidualne tj. identyfikatory imienne, emblematy haftowane oraz dla towarów i usług z kategorii BHP.
 5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność za pobraniem, jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.
 6. O gotowości zamówionego towaru do odbioru bądź o przekazaniu zamówionego towaru do firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej SA, Sklep powiadamia Klienta, na adres e-mail wskazany przez Klienta, lub na numer telefonu wskazany przez Klienta.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad Klientowi, wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Towarów, t.j. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

§ 6 WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:
  1. odbiór własny przez Klienta z magazynu Sklepu - opcja darmowa;
  2. za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej SA, według cenników obowiązujących w tych firmach.
 2. Koszt transportu pokrywa Klient, łącznie z zapłatą za zamówiony towar.
 3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru spowodowane przyczynami, za które odpowiada firma kurierska lub Poczta Polska SA, a także za uszkodzenia Towaru spowodowane uszkodzeniem paczki w transporcie.
 4. W razie uszkodzenia paczki, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki. Następnie, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy o zaistniałych uszkodzeniach, załączając zdjęcie lub skan sporządzonego protokołu e-mailem na adres sklep@sklepstrazacki.pl, lub listownie na adres DMservice sp. z o.o. z siedzibą w Starej Łomnicy; 57-521 Stara Łomnica, ul. Stara Łomnica 35.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KONSUMENTA

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia, wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy. Realizacja tego prawa następuje poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy nadesłanego pocztą na adres DMservice sp. z o.o. z siedzibą w Starej Łomnicy, 57-521 Stara Łomnica, ul. Stara Łomnica 35, mailowo na adres e-mail: sklep@sklepstrazacki.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dniowego terminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego mogą Państwo skorzystać, znajduje się również >>TUTAJ<<
 2. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towarów do Sklepu Internetowego, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów
 3. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Oprócz równowartości ceny Towaru Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego Towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu Internetowego. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Sprzedawca uprzedza, że zgodnie z prawem Klient Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru na skutek obchodzenia się z nim w inny sposób niż jest to konieczne do zapoznania się z charakterem, właściwościami i funkcjonowaniem Towaru.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje dla produktów wykonanych na zamówienie - tj. haft indywidualny, identyfikator, ubrania szyte lub modyfikowane na wymiar Klienta niedostępny domyślnie w sklepie; w myśl ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r, art. 38 ust 3.
 8. Zapisy niniejszego paragrafu regulaminu odnoszą się wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem.

§ 8 REKLAMACJE

 1. W przypadku wykrycia w zakupionym Towarze niezgodności towaru z umową (wad fizycznych), Klient ma prawo zgłosić reklamację:
  - pisemnie na adres DMservice sp. z o.o. 57-521 Stara Łomnica, ul. Stara Łomnica 35:
  • osobiście w siedzibie Stara Łomnica 57-521 Stara Łomnica, ul. Stara Łomnica 35;
  • przez e-mail na sklep@sklepstrazacki.pl .
 2. Do zgłoszenia reklamacji Klient winien dołączyć dowód dokumentujący zakup (paragon fiskalny lub faktura VAT). Jeżeli Klient, będący jednocześnie Konsumentem, nie posiada dowodu zakupu w postaci paragonu, wystarczającym będzie dokument potwierdzenia zapłaty, wyciąg z rachunku bankowego, korespondencja e-mail, tj. informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.
 3. Jeżeli kupiony Towar ma wadę, Konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Jej podstawą może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona). Wzór reklamacji towaru przez Konsumenta, z którego mogą Państwo skorzystać, znajduje się również >>TUTAJ<<
 4. W przypadku objęcia zamówionego Towaru gwarancją producenta bądź importera – dokument gwarancji jest wydawany wraz z zamówionym towarem. Rozpatrywanie reklamacji w tym trybie następuje zgodnie z zapisami zamieszczonym w dokumencie gwarancji.
 5. W przypadku złożenia reklamacji Klient winien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar, aby Sprzedawca mógł ocenić zasadność żądań Klienta. Rzecz należy odesłać lub osobiście dostarczyć do siedziby Stara Łomnica 57-521 Stara Łomnica, ul. Stara Łomnica 35. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie do Sprzedawcy będzie nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić go Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje. W przypadku uznania reklamacji koszty dostarczenia wysyłki zostaną Klientowi zwrócone.
 6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, Sklep powiadomi Klienta o swoim stanowisku w przedmiocie reklamacji listownie, lub mailowo, w zależności od preferencji Klienta.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego Towaru do Siedziby Sprzedawcy. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji osobiście w siedzibie firmy, po jej rozpatrzeniu, Sprzedawca umożliwi Klientowi Odbiór towaru lub kwoty pieniężnej wraz z przysługującym zwrotem kosztów w siedzibie firmy, w którym złożona została reklamacja.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym podmiotem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach internetowych Sklepu jest DMservice sp. z o.o.. Kopiowanie, utrwalanie lub też rozpowszechnianie (we fragmentach lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć, bez zgody będzie traktowane jak naruszenie praw autorskich właściciela praw do tych materiałów.
 2. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmienione postanowienia stosuje się do zamówień składanych po opublikowaniu wprowadzonych w niniejszym regulaminie zmian.

Informacje dotyczące plików cookies

Ta witryna korzysta z własnych plików cookie, aby zapewnić Ci najwyższy poziom doświadczenia na naszej stronie . Wykorzystujemy również pliki cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług, analizy a nastepnie wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami na podstawie analizy Twoich zachowań podczas nawigacji.

Zarządzanie plikami cookies

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.