Administrator Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ale również zgodnie z poprzednimi unormowaniami prawnymi DMservice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Łomnicy; 57-521 Stara Łomnica, ul. Stara Łomnica 35, NIP: 881-150-05-74, REGON: 520224560, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000927800, informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Cele i podstawy prawna przetwarzanych danych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu prawidłowego i zgodnego z prawem wywiązania się z umowy zawieranej przez Klienta w celu zakupu/sprzedaży i dostawy wybranego towaru w Sklepie Internetowy firmy DMservice. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie w związku z wykonywaniem umowy) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (rozporządzenie o ochronie danych, nazywane RODO) . Przetwarzanie przez nas danych jest też zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000).

Dane dotyczące Klientów przetwarzamy również w celu:

  1. 1.informowania o własnych usługach, zmianach w zakresie i sposobie ich świadczenia, zmianach cen, poszerzeniu możliwości itp. (podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. 2.dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. 3.prowadzenia rozliczeń z Klientami (podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Komu udostępniamy dane osobowe Klientów?

Odbiorcami danych osobowych, którym je powierzamy (na podstawie umowy lub przepisów prawa) mogą być :

  • Poczta Polska której zadaniem jest dostarczenie korespondencji,
  • Firmy pośredniczące w dostarczeniu opłaty za towar (banki, instytucje pośredniczące w przelewach internetowych)
  • Firmy kurierskie dostarczające towar
  • Firmy działające w celu odzyskania należności
  • Firmy wspomagające prawidłową pracę Administratora w zakresie usług rachunkowych i księgowych oraz techniki informatycznej
  • Organy władzy publicznej w tym Policja, Prokuratura, UKE, UOKiK i inne
Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych ?

Do danych osobowych Klientów mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby na podstawie wydanych pisemnych upoważnień. z obowiązkiem zachowania pełnej poufności oraz po zawarciu stosownych umów (zgodnych z art. 28 RODO) firmy współpracujące z Administratorem celu realizacji usług służących prawidłowości działania Administratora w zakresie obowiązków rachunkowych i księgowych oraz techniki informatycznej.

Jak długo przetwarzamy Wasze dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy (także w zakresie gwarancji i rękojmi), a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata).

Dane dotyczące rozliczeń z Klientami zgodnie z przepisami o rachunkowości będziemy przechowywać przez 6 lat od zakończenia świadczenia umowy (od daty ostatniej faktury).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę, której dane dotyczą.

Jakie prawa ma Klient w stosunku do podanych danych

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, do przenoszenia i sprostowania tych danych. Do praw Klientów nadanych im przez RODO należą również: prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych osobowych, prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód, prawo do usunięcia danych (o ile przepisy nie nakazują przechowywania ich).

Automatyczne podejmowanie decyzji

Administrator nie stosuje w procesie przetwarzania danych automatycznych algorytmów podejmowania decyzji tzw. profilowana danych osobowych.

Czy podanie danych przez Klienta jest obowiązkowe?

Podanie podstawowych danych osobowych wskazujących strony Umowy, wynika z zapisów w Kodeksie Cywilnym. Podanie ich jest więc warunkiem koniecznym zakupu towaru. Bez podania tych danych nie możemy Państwu sprzedać i dostarczyć towaru.

Co to są pliki "cookies"?

Pliki cookies, inaczej "ciasteczka" to niewielkie dane informatyczne, które są wysyłane przez serwer www (w tym przypadku niniejszą stronę www) i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na jego dysku twardym). Pozwalają one rozpoznać urządzenie, z którego łączy się użytkownik i wyświetlić stronę internetową zgodnie z jego preferencjami. Pliki cookies zawierają zazwyczaj takie informacje jak: nazwa strony www, z której pochodzi "ciasteczko", datę usunięcia "ciasteczka" z komputera użytkownika oraz unikalny numer.

Do czego nasza strona www wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości naszej strony www do Państwa preferencji oraz do realizacji funkcji na rzecz użytkownika (takich jak realizacja procesu składanych zamówień). Używamy ich również w celu tworzenia anonimowych i z agregowanych statystyk. 

Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów właściciela sklepu internetowego, w tym w szczególności użytkowników sklepu internetowego, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Jakiego typu pliki "cookies" wykorzystujemy?

Stosujemy dwa typy plików "cookies". Sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane z urządzenia użytkownika po wylogowaniu się ze sklepu lub wyłączeniu oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony okres czasu, ustalony w parametrach plików "cookies" lub do momentu ich ręcznego usunięcia. 

Usuwanie plików cookies

Zazwyczaj, oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron www domyślnie zezwala na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo jednak zmodyfikować te ustawienia, tak by automatyczna obsługa plików cookies była zablokowana lub każdorazowo byli Państwo informowani o przesyłaniu ich na Państwa urządzenie. Informacje szczegółowe o obsłudze plików cookies znajdziecie Państwo w ustawieniach swojego oprogramowania do wyświetlania stron www (przeglądarce internetowej).